Наукові дослідження Інституту журналістики

На засіданні вченої ради Інституту журналістики, яке відбулося 23 листопада 2021 р. за участи  завідувача НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм канд. філос. наук О.М. Кузьменко було виголошено та обговорено проміжний звіт про результати дослідження за напрямом "Бібліотечна журналістика: медіапрактики в навчальному процесі" (доповідач: старший викладач кафедри бібліотекознавства та інформології Т.І. Поліщук) наукової теми "Медіазнавчі студії в освітньому та науковому дискурсах" (керівники:  Г.В. Горбенко, директор Інституту журналістики, канд. пед. наук, доц.; В.Л. Іващенко, заступник директора з наукової роботи, проф. кафедри видавничої справи, докт. філол. наук, ст. наук. співр.). 

pdf-icon ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ


У межах наукової теми «Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах» (2019–2024), зокрема реалізації міждисциплінарного дослідницького проєктому –  е-словника «Лексичний мінімум медіазнавця» / «Lexical Minimum of Media Expert» (1.02.2021–1.12.2024), Інститут журналістики взяв на себе зобов’язання щодо отримання статусу спостерігача (учасника) в системі ELEXIS (Європейська лексикографічна інфраструктура – Угода про грант No 731015 – HORIZON 2020), яку представляє Інститут Йозефа Стефана (Словенія) як координатор (грантова угода триває з 1.02.2018 до 31.07.2022).    

Мета проєкту  – розробити концепцію, теоретично обґрунтувати та створити е-словник основних понять медіазнавства в межах навчального е-ресурсу «Лексичний мінімум медіазнавця» («Lexical Minimum of Media Expert»), інтегрувати його до Європейської лексикографічної інфраструктури ELEXIS та впровадити в навчальний процес Інституту журналістики.

Завдання проєкту: 

 • проаналізувати й узагальнити європейський досвід створення е-словників, термінологічних і лексикографічних баз даних, зіставити його з практикою укладання таких словників в Україні;
 • сформулювати теоретичні засади укладання аудіовізуальних зведених е-словників дефінітивного типу з можливістю інформаційного пошуку термінів;
 • сформувати термінологічну, знаннєву (формату наукових праць) та лексикографічну бази даних для е-ресурсу з навчальною метою;
 • до кожного з реєстрових термінів дібрати відеоряд, фотоілюстрації, на цій основі створити відео- і/або анімаційні ролики та презентації для візуалізації реєстрових одиниць;
 • адаптувати версію е-ресурсу для людей із вадами зору;
 • популяризувати ресурс на міжнародному й всеукраїнському рівнях у форматі презентації наукових доповідей на конференціях;
 • викласти всі етапи роботи на проєктом, архітектоніку ресурсу й теоретичні засади його створення в науковій статті.

Сайт проєкту: https://allasolonenko.github.io/LexicalMinimumMediaStudies/

Сторінка установ-спостерегачів проєкту  ELEXIS: https://elex.is/observers/

Сторінка Інституту журналістикиКиївського університету імені Бориса Грінченка як спостерігача проєкту ELEXIS:  https://elex.is/portfolio-item/ijbgku/


 

На засіданні вченої ради Інституту журналістики, яке відбулося 21 листопада 2019 р. за участі проректора з наукової роботи Наталії Миколаївни Віннікової та завідувача науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм Ольги Миколаївни Кузьменко, було обговорено дослідження "Медіазнавчі студії в освітньому та науковому дискурсах".  Роботу над темою, яку заплановано на 2019 – 2024 рр. (керівники: В.Л. Іващенко, заступник директора з наукової роботи, професор кафедри видавничої справи, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник; Г.В. Горбенко, директор Інституту журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент) було розпочато в березні 2019 р. 

obkladНа цьому ж засідані було представлено й обговорено також:

- індивідуальну тему дослідження доктора філологічних наук, професора кафедри видавничої справи В.Л. Іващенко "Багатомовна термінографічна база даних в системі е-бібліографії";

- науково-дослідну тему кафедри видавничої справи "Видавничий бізнес в умовах розвитку новітніх технологій" (керівники: доктор історичних наук, професор кафдери видавничої справи В.І. Шпак; завідувач кафедри видавничої справи, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Л.Г. Масімова).

Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 21 листопада 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 21 листопада 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 21 листопада 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 21 листопада 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 21 листопада 2019 року

 


 

Дослідження 1. "Сучасне медіазнавство: окреслення меж галузі" (док. філол. наук Іващенко В. Л., Гондюл О. Д.)

Мета - окреслити межі медіазнавстваяк нової галузі знання, що перебуває на етапі становлення, визначити поняття титульного терміна на її позначення.

pdf-icon ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

 Дослідження 2. "Практико-орієнтована модель навчання технології анімації у вищій школі" (канд. пед. наук Горбенко Г.В., док. філол. наук Іващенко В. Л.,  канд. соц. ком. Нетреба М. М., канд. соц. ком. Гузенко Т. А. )

Мета - розкрити специфіку впровадження моделі навчання технології анімації в освітній процес Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка та показати її ефективність.

pdf-icon ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

 


 

Дослідження 3. "Неформальна медіа-освіта в Україні" (канд. пед. наук Горбенко Г.В.,  канд. пед. наук Балабанова К. Є., Гондюл О. Д., канд. пед. наук Лісневська А. Л., канд. пед. наук Фруктова Я. С.)

Мета - визначити ефективні технології, зміст, форми, методи, засоби розвитку медіа-компетентності громадян в інформаційному суспільстві.

pdf-icon ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

 


 

Дослідження 4. "Медіа як інструмент формування іміджу політика" (канд. соц. ком. Досенко А. К.)

Мета - показати формування позитивного іміджу Президента України засобами масової інформації.

pdf-icon ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

 


 

З жовтня 2018 року по березень 2019 року викладачі Інституту журналістики працювали над проблемою «Професійна підготовка фахівців медіа-сфери в поліфункціональному освітньому середовищі», яка стала темою обговорення на науково-практичному семінарі,що відбувся 30 жовтня. Модератор – заступник директора з наукової роботи, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник В.Л. Іващенко. Учасники семінару: заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент О.А. Росінська; завідувач кафедри реклами та зв’язків із громадськістю, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Л.М. Новохатько; завідувач кафедри журналістики та нових медіа, доктор філологічних наук, професор О.О. Семенець; завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник О.В. Воскобойнікова-Гузєва; завідувач кафедри видавничої справи, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Л.Г. Масімова; координатори з наукової роботи за кафедрами – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент В.Є. Сошинська, кандидат історичних наук І.Ю. Афанасьєв, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Н.М. Вернигора, кандидат педагогічних наук, доцент Я.С. Фруктова; старший викладач Т.І. Поліщук.  

Актуальними для обговорення стали проблеми: 

 • «Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (ІБАС) в умовах трансформації інформаційного середовища» (О.В. Воскобойнікова- Гузєва); 
 • «Професійна підготовка фахівців із реклами та зв’язків із громадськістю в умовах трансформації медіа-сфери» (Л.М. Новохатько, І.Ю. Афанасьєв);
 • «Аналіз медійних дискурсивних практик як складник професійної підготовки журналістів» (О.О. Семенець);
 • «Видавнича освіта: підготовка фахівців нової формації» (Л.Г. Масімова, Н.М. Вернигора).

 

 

Інститут у соціальних мережах