Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут журналістики шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

ivachenkophoto2022
Контактна інформація

(044) 485-20-92
v.ivashchenko@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 108

Іващенко Вікторія Людвігівна

Заступник директора Інституту журналістики з наукової роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, старший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

 • Сучасні стратегії розвитку науки (2016 – 2017 рр.)
 • Сучасні медіа-комунікативні технології
 • Стилістика та редагування

 

Біографія

 

У 1987 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (нині – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

З 1990 р. до 1992 р. – стажер-дослідник Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова). 

З 1993 р. до 1997 р. – аспірантка спочатку заочної, потім денної форм навчання Інституту української мови НАН України. У листопаді 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Конотативно-оцінний аспект семантики назв осіб за родом діяльності, місцем проживання та національною належністю”, отримала ступінь кандидата філологічних наук.

 З лютого 1997 р. до 2016 р. працювала в Інституті української мови НАН України на посадах: молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника та завідувача відділу наукової термінології. За цей період:

 • навчалася в докторантурі Інституту української мови НАН України (2002 –2005 рр.), після закінчення якої в листопаді 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему “Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу” та отримала ступінь доктора філологічних наук;
 • присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника (2008 р.);
 • очолювала Науково-методичну комісію з української мови Науково методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (2009 – 2016 рр.);
 • керувала двома темами – відомчою “Українське термінознавство початку ХХІ ст.: теорія і практика” (2011 – 2015 рр.) і цільовою “Культура фахової мови в духовному розвитку професійної спільноти” (2012 – 2016 рр.); 
 • була відповідальним редактором збірників наукових праць – “Термінологічний вісник” (2011, 2013, 2015 рр.), “Українська термінологія і сучасність” (2013  р.) та збірників тез доповідей І і ІІ Всеукраїнських лінгвістичних форумів молодих учених – “Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство” (2010, 2012 рр.), а також членом редакційних колегій “Українсько-російського словника наукової термінології” (2004 р.), збірника наукових праць “Лексикографічний бюлетень” (2010 – 2015 рр.);
 • працювала у складі спеціалізованих рад – Д 26.173.01 Інституту української мови НАНУ (2011 – 2015 рр.), К 52.051.08 Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (2009 – 2011 рр.) та координаційної ради “Українська мова” Інституту української мови НАНУ (2011 – 2016 рр.); 
 • виконувала обов’язки куратора Ради молодих учених Інституту української мови НАНУ (2009 – 2013 рр.);
 • у 2013 р. – член Словникової комісії Міністерства освіти і науки України. 

 

На ХV Міжнародному з’їзді славістів, який відбувся в Мінську 2013 р., В.Л. Іващенко обрано головою Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (  http://term-in.net ).

З 2016 р. працює в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді професора кафедри видавничої справи, а з вересня 2018 р. – заступника директора Інституту журналістики з наукової роботи.

У 2017 р. В.Л. Іващенко обрано членом наукової ради Міжнародного термінологічного й антрополінгвістичного центру Вищої школи прикладної лінгвістики Варшави (Międzynarodowe Centrum Antropolingwistyki i Terminologii MCAiT (International Centre оf Anthropolinguistics аnd Terminology – ICAT).

 

Професійний і науковий інтерес

 

 • Член редакційної колегії іноземних наукових видань “Словенска терминологиjа данас” (Београд: Српска академија наука и уметности, 2017. – Књига 28), “Komunikacja Specjalistyczna” (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, 2017. – Т. 14);
 • рецензент зарубіжних наукових видань “Словенска терминологиjа данас” (Београд: Српска академија наука и уметности, 2017. – Књига 28), “W dialogu jzyków i kultur” (Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 2017. – Tom. VI); 
 • головний редактор міжнародного рецензованого електронного наукового видання “Вісник Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комиссии при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under ICSS” ( http://vtk.term-in.net );
 • організатор Міжнародних наукових конференцій “Українська термінологія і сучасність” (23–25.04.2013, 22–24.04.2015, Київ, Україна Київ, 2013 і 2015 рр. – заступник голови організаційного комітету), Міжнародного наукового симпозіуму “Словенска терминологија данас” (11–13.05.2016, Белгра, 2016 р. – член організаційного комітету), Міжнародної наукової конференції “Terminologia słowiańska: dziś i jutro” (25–26.05.2017, Варшава, Польща – член організаційного комітету), спільного засідання Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, Комітету слов’янознавства і Комітету мовознавства Польської академії наук “Aktualne problemy terminologii słowiańskiej” (25.05.2017, Варшава, Польща – член організаційного комітету);
 • науковий редактор словників і монографій;
 • науковий керівник кандидатських дисертацій, офіційний опонент на захистах та рецензент кандидатських і докторських дисертацій.

У колі наукових інтересів проблеми: українського та слов’янського термінознавства й термінографії; української термінології, зокрема мовознавчої, медійної, кобзарського мистецтва; лексикології і лексикографії, фразеології, лексичної семантики; лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики, зокрема когнітивної семасіології; наукознавства; едитології; соціокомунікативного журналістикознавства.

 

Інше

 

В.Л. Іващенко має 130 опублікованих наукових праць, з яких 30 в іноземних виданнях, 3 монографії. Є одним із авторів “Російсько українського словника” (Київ : Знання, 2011, том 1).


Основні публікації:

 1.  Іващенко В. та ін. Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть : [колективна монографія членів Термінологічної комісії при МКС] / [колектив авторів ; вступне слово й наук. ред. В.Л. Іващенко]. – Київ : Жнець, 2018.
 2.  Iedynak G., Galamandjuk L., Ivashchenko V. at all. Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases :    [e-edition] // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – С. 1186–1191.
 3.  Іващенко В.Л. Сучасне слов’янське термінознавство: проблематика й перспективи розвитку // Словенска терминологиjа данас / [уредн. П. Пипер, В. Јовановић]. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – C. 15–28.
 4.  Iwaszczenko W. Ukrainian School оf Terminology // Polskie i europejskie nutry terminologiczne. Studi@ Naukowe 38 : [e-edition] / [red. M. Małachowicz, S. Grucza]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, 2017. – С. 138–225.
 5. Gajda S., Iwaszczenko W.L. Historia Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów // Polskie i europejskie nutry terminologiczne. Studi@ Naukowe 38 : [e-edition] / [red. M. Małachowicz, S. Grucza]. – Warszawa :  Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, 2017. – С. 334–341.
 6. Іващенко В. З нагоди 60-річчя створення Термінологічної комісії при МКС // Вісник Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комисси при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under ICSS / [гол. ред. В.Л. Іващенко]. – 2017. – C.  5
 7.  Interview with Victoria Ivashchenko [for the Terminology Coordination Unit (TermCoord) of the Directorate-General for Translation of the European Parliament] // Why is Terminology your Passion? / [interviewed by Ye. Radley, June 27, 2017]. – Available at : http://termcoord.eu/2017/06/interview-with-victoria-ivashchenko/ http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/ .
 8. Іващенко В. Українська школа термінознавства: з історії становлення // Neofilologia dla przyszłości / [red. J.F. Nosowicz]. – Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 2016. – T. 1. – S. 47–59.
 9. Федуленкова Т.Н., Иванов А.В., Куприна Т.В., Иващенко В.Л. и др. Фразеология и терминология: грани пересечения : [монография]. – Архангельск : Поморский университет, 2009.
 10. Іващенко В. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу : [монографія]. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006.

 

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах