Вчена рада Інституту журналістики

4.2. ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ

(відповідно до Положення про Інститут журналістики)

4.2.1. Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується розпорядженням директора Інституту.

4.2.2. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

4.2.3. Секретар вченої ради Інституту обирається відкритим голосуванням з числа членів вченої ради Інституту на строк діяльності вченої ради.

4.2.4. До складу вченої ради Інституту входять:

- директор Інституту;

- заступники директора Інституту;

- завідувачі кафедр;

- завідувачі науково-дослідних лабораторій, які входять до складу Інституту;

- голова Зборів трудового колективу Інституту;

- голова профбюро Інституту;

- керівник студентської профспілкової організації (за наявності);

- голова Студентської ради Інституту; 

- голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту;

- виборні представники співробітників Інституту;

- виборні представники студентів Інституту.

4.2.5. Загальний склад вченої ради Інституту становить 25 осіб. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

(п. 4.2.5. викладений зі змінами, внесеними згідно з рішенням Вченої ради Університету від 26.08.2021 (протокол № 7), введеним в дію наказом від 26.08.2021 № 525)

4.2.6. Виборні представники з числа працівників (для яких робота в Інституті є основним місцем роботи) обираються Зборами трудового колективу Інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування.

4.2.7. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

4.2.8. Членство у вченій раді достроково припиняється у разі:

- звільнення (переведення) з роботи в Інституті або відрахування з числа студентів, аспірантів, докторантів;

- звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у вченій раді Інституту; - відкликання виборного представника в порядку, передбаченому цим Положенням;

- подання членом вченої ради письмової заяви на ім’я директора про вихід зі складу вченої ради Інституту.

4.2.9. У разі дострокового припинення членства у вченій раді виборними представниками, обрання нових здійснюється згідно з п. 4.2.6 цього Положення.

4.2.10. Зміни у складі вченої ради затверджуються розпорядженням директора Інституту.

4.2.11. Вчена рада Інституту:

- визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;

- затверджує річний план роботи Інституту (за напрямами);

- ухвалює рішення з питань освітнього процесу в Інституті;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності Інституту; - приймає рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр/науково-дослідних лабораторій, Інституту;

- ухвалює освітні програми і навчальні плани для подання на затвердження Вченою радою Університету; 

- розглядає та схвалює звіти директора Інституту, заступників директора, завідувачів кафедр Інституту;

- надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченою радою Університету;

- вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі Інституту, утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;

- рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для внесення до Тематичного плану підготовки та випуску навчально-методичної та наукової літератури;

- рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;

- подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та докторантуру;

- затверджує редакційні колегії наукових видань Інституту та зміни у їх складі;

- затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів;

- оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального року (відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою для переведення на наступний рік навчання;

- ухвалює рішення щодо надання академічної відпустки за сімейними обставинами аспірантам, докторантам;

- ухвалює план підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету;

- ухвалює навчальні плани спеціальностей (на ліцензування) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;

- затверджує теми наукових досліджень аспірантів та докторантів (за поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;

- приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та докторантури відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті;

- ухвалює план профорієнтаційної роботи кафедр, Інституту;

- рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій, нагород різного рівня на розгляд Вченої ради Університету;

- рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах різних рівнів;

- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади викладача, старшого викладача, доцента, а також наукових працівників науково-дослідних лабораторій (наукових підрозділів), які входять до складу Інституту, крім їх завідувачів;

- рекомендує кандидатури для обрання на посади завідувачів кафедр, які входять до складу Інституту; - оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних підрозділів Інституту;

- має право вносити подання про відкликання з посади директора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, цим Положенням та контрактом, яке розглядається Зборами трудового колективу Інституту;

- рекомендує кандидатури на нагородження медаллю Бориса Грінченка, нагрудним знаком «За служіння Університету» для розгляду на Вченій раді Університету;

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Інституту, що не суперечать Статуту Університету та Положенню про Вчену раду Університету.

(п. 4.2.11. викладений зі змінами, внесеними згідно з рішенням Вченої ради Університету від 27.04.2020 (протокол № 3), введеним в дію наказом від 28.04.2020 № 229)

4.2.12. Рішення вченої ради Інституту вводяться в дію розпорядженням директора.

Інститут у соціальних мережах