єжижанська
Контактна інформація

t.yezhyzhanska@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 110

Єжижанська Тетяна Сергіївна

Старший викладач, координатор з навчально-методичної роботи

Біографія

Освіта: Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Російська мова і література та українська мова і література», вчитель російської мови і літератури та української мови і літератури. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», магістр із документознавства, менеджер органів державної влади і управління.

  • 20032015 рр. Старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
  • 19982003 рр. Учбовий майстер кафедри сучасних технологій в машинобудуванні  Луцького національного технічного університету.
  • 19951998 рр. Вчитель української мови і літератури Луцької загальноосвітньої школи № 26

У Київському університеті імені Бориса Грінченка ­– з 2015 року.

Професійний і науковий інтерес

PR-комунікації у видавничій справі

Інше

Автор близько 40 наукових праць з літературознавства та теорії і практики соціальних комунікацій, учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій.

Видала навчальні посібники для студентів «Прес-служба», «Ділові комунікації та етикет», «Комунікаційний дизайн (презентація інформації)», «Основи ділового етикету у сфері соціальних комунікацій».

Розроблено та сертифіковано електронний навчальний курс з дисципліни «Художні видання» для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» 1 курсу денної форми навчання (2 семестр) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Список публікацій:

Єжижанська Т. С. Парадигми мислення медіаспоживача: суть і роль у медіаспоживанні // Соціальні комунікація: теорія і практика : наук. журнал. – Т. 2. – К., 2016. – 122 с. – С. 44-48.

Єжижанська Т. С. Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях // Журналіст як мішень у сучасному світі; матеріали ІІІ Міжнародного наукового інтернет-симпозіуму (Луцьк, Інститут філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 25-31 січня 2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.symposium2016.hol.es/gallery/jezhyzhanska.pdf

Єжижанська Т. С. Особливості здійснення корпоративних комунікацій у реальному й віртуальному просторі // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації : наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – № 3 (23). – С. 38-42. (фахове видання).

Єжижанська Т. С. ЗМІ у соціальних мережах: тенденції, можливості, перспективи // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи: наук.-практ. журнал / відп. ред. С. Кравченко. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – №7-8 (6). – С. 62- 69.

Єжижанська Т. С. Використання проксеміки для ефективної педагогічної комунікації // Українське слово і сучасність: наук.-метод. журнал. – Київ, 2015. – № 12 (16). – С. 19-24.

Кризові комунікації чи криза комунікації // Криза як рушій амбівалентних змін крізь призму медіа : матеріали Міжнародного наукового інтернет-симпозіуму (20-27 лютого 2015 року, Інститут філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sympozium.hol.es/gallery/jezhyzhanska.pdf.

Проблема визначення цільових аудиторій корпоративних комунікацій // Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: Міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р. / МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг.ред. Огнев’юка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 344 с. – С. 170-179.

Навчально-методичні праці за останні роки:

1. Єжижанська Т. С. Художні видання : Робоча програма навчальної дисципліни / Т. С. Єжижанська. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 23 с.

2. Єжижанська Т. С. Загальне редагування : Робоча програма навчальної дисципліни / Т. С. Єжижанська. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 28 с.

3. Єжижанська Т. С. Редагування навчальної і довідкової літератури : Робоча програма навчальної дисципліни / Т. С. Єжижанська. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 22 с.

4. Єжижанська Т. С. Редагування суспільно-політичної літератури : Робоча програма навчальної дисципліни / Т. С. Єжижанська. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 30 с.

5. Єжижанська Т. С. Офіційні та нормативні видання : Робоча програма навчальної дисципліни / Т. С. Єжижанська. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 25 с.

6. Єжижанська Т. С. Проблематика видань (наукова, спортивна, освітня, мистецька, літературна) : Робоча програма навчальної дисципліни / Т. С. Єжижанська. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 25 с.

7. Єжижанська Т. С. Міжнародна тематика : Робоча програма навчальної дисципліни / Т. С. Єжижанська. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 20 с.

8. Єжижанська Т. С. Документознавство: Робоча програма навчальної дисципліни / Т. С. Єжижанська. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 30 с.

9. Єжижанська Т. С. Основи ділового етикету у сфері соціальних комунікацій  : навч. посіб. / О. Й. Дем’янюк, Т. С. Єжижанська. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2015. – 180 с.

10. Єжижанська Т. С. Ділові комунікації та етикет : методичні вказівки для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів / Т.С. Єжижанська. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2014. – 138 с.

11. Єжижанська Т. С. Комунікаційний дизайн : курс лекцій / Єжижанська Т.С. – 2 вид. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2011, 2014. – 140 с.

12. Єжижанська Т. С. Прес-служба : курс лекцій / Т.С. Єжижанська. – 2 вид. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2010, 2014. – 135 с.

13. Єжижанська Т. С. Теорія мовленнєвої комунікації : курс лекцій

Нагороджена відзнаками Луцького інституту розвитку людини (м. Луцьк), грамотами Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ), грамотами відділу освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах