Наукові дослідження

LogoVSОсновні напрями наукових досліджень кафедри:

- Історія технологічного поступу видавничої галузі;

Сучасні технологічні та інноваційні стратегії видавничого бізнесу;

Тенденції і перспективи видавничої діяльності.

 

На кафедрі працює студентський гурток «Креативна наука», головною метою якого є:

• організація участі студентів у наукових конференціях, форумах;

• залучення учасників гуртка до проведення круглих столів, відкритих навчальних семінарів;

• підготовка студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» до конкурсу студентських наукових робіт.

 

Кафедра готує до друку науковий журнал Інституту журналістики «Інтегровані комунікації = Integrated communications» (свідоцтво про державну реєстрацію № 21991–11891Р від 31 березня 2016 р.), що виходить двічі на рік. На цей момент вийшло 6 випусків журналу.

 

Кафедра є співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи» та Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів».

Кафедра є організатором щорічного круглого столу з видавцями-практиками з питань підготовки фахівців з видавничої справи та редагування. У 2019 році він відбудеться у березні.

На кафедрі відбувається підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і Всеукраїнській студентській олімпіаді.

 

Іващенко Вікторія Людвігівна, професор кафедри видавничої справи

Професор кафедри видавничої справи, доктор філологічних наук В.Л. Іващенко працює над індивідуальною науково-дослідною темою Багатомовна термінографічна база даних в системі е-бібліографії. Пропоноване дослідження – це продовження міжнародного дослідницького проєкту Слов’янське термінознавство і термінографія = Slavic terminology and terminography (2014 – 2018) членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (ТК МКС), що передбачає створення багатомовної термінографічної бази даних БД зведеного наукового бібліографічного покажчика Слов’янська термінографія = Slavic Terminography (1990 – 2017) у форматі його онлайн-версії з користувацькими інтерфейсами англійською, українською, польською, білоруською, сербською, македонською, хорватською, чеською, словенською, словацькою та російською мовами.

У роботі над темою:

  • на теоретико-методологічному рівні: розроблено концепцію зведеного бібліографічного покажчика; проаналізовано наявні в Україні та за кордоном віртуальні термінографічні лабораторії, вебсторінки термінологічних словників, е-каталоги термінографічних праць та е-покажчики; сформульовано вимоги до багатомовної Термінографічної бази даних TERM_IN. Слов’янська термінографія (1990 – 2017), описано її будову та основні етапи проєктування; прописано технічне завдання для ІТ-фахівця;
  • на рівні практичного впровадження: для створення робочої версії термінографічної бази даних словники македонською, сербською та хорватською мовами впорядковано у фрагмент зведеного бібліографічного покажчика за 4-ма основними рубриками – за абеткою, галуззю знання, мовою та роком видання; словники попередньо відредаговано, технічно уніфіковано та відправлено на погодження авторам; для проєктування БД вибрано технологічну платформу, операційну систему та мову її програмування; на цій основі розпочато співпрацю з ІТ-фахівцем над поетапним створенням бази (В. Іващенко у співпраці із С. Гіденко); здійснено переклад основних рубрик меню та метамови ресурсу білоруською, хорватською, російською, польською, сербською, македонською, словенською, чеською, англійською мовами (В. Іващенко у співпраці з M. Górnicz, К. Любецька, К. Lewis, М. Žagar Karer, В. Јовановић, K. Велјановска, I. Bozděchová); робочу версію Термінографічної бази даних TERM_IN.  розміщено на сайті ТК МКС; у базу завантажено македонські галузеві словники (механізм ручного наповнення на етапі доопрацювання); написано статтю Термінографічна база даних TERM_IN у міжслов’янському діалозі: архітектоніка та проєктування (В. Іващенко, Г. Горбенко, С. Гіденко); виголошено доповіді-презентації на секційному засіданні Міжнародної наукової конференції E-rječnici i e-leksikografija (9.05.2019, Загреб, Хорватія); на запрошення Термінологічного центру ДНТБ робочу версію БД презентовано на Всеукраїнському семінарі Термінологія у навчальному процесі (4.10.2019, Київ); на засіданні вченої ради Інституту журналістики (21.11.2019, Київ).

 

 

Масімова Л. Г., завідувач кафедри видавничої справи

Тематика наукових інтересів: семіотика медіа-тексту, семіотика візуального тексту мас-медіа, візуальний патогенний текст, медіа-консалтинг, консалтингові послуги у видавничій діяльності.

Масімова Л. Г. працює над cтворенням методики виявлення візуального патогенного тексту, яка має прикладне значення не тільки для медіа-критики та медіа-освіти, а й для професійних комунікаторів, від яких залежить, чи потрапить такий текст до інформаційного простору. Проводиться опитування споживачів візуального медіа-тексту, результати анкетування аналізуються та узагальнюються, презентуються у наукових публікаціях.

 

Осмоловська О. А., доцент кафедри видавничої справи

Тематика наукових інтересів: дослідження видань інклюзивної літератури як комплексного видавничого напряму.

Осмоловська О. А. досліджує видання інклюзивної тематики як на світовому видавничому ринку, так і видання українських видавництв, які не залишаються осторонь проблем безбар’єрності, доступності, інклюзії. формування та розвиток інклюзивного видавничого напряму є надзвичайно важливим з огляду на становлення українського видавничого ринку як частини міжнародного видавничого бізнесу. Видання інклюзивної літератури стимулюють розвиток як видавничої справи, так і загальної культури інклюзивності в нашій державі.

 

Шпак Віктор Іванович, професор кафедри видавничої справи

Тематика наукових інтересів: видавничий бізнес, поліграфія, інновації виробництва.

Шпак В. І. є автором низки монографій, навчальних посібників, наукових публікацій. Нині працює над підготовкою до друку навчального посібника для студентів редакторських професій з курсу «Поліграфія», що також може бути корисним і для редакторів-практиків. Розробив серію навчальних посібників «Книга редактора», втілення якої розпочав зі створення першого видання серії – навчального посібника «Управління сучасним видавництвом».

 

Єжижанська Т. С., викладач кафедри видавничої справи

Тематика наукових інтересів: видавничі комунікації, теорія і практика PR у видавничій справі.

Єжижанська Т. С. займається вивченням теоретичних засад PR-комунікації книжкових видавництв, практично досліджує PR-діяльність провідних книжкових видавництв України, розробляє практичні рекомендації для видавництв щодо покращення їх PR-діяльності в українському медіа-просторі.

 

 


 

 

Kolektyv monograph v druk NEW

 

Викладачі  кафедри завершили роботу над дослідженням, яке вилилося в написання монографії  Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців : монографія / за заг. ред. Г. В. Горбенко; упоряд., наук. ред. Н. М. Вернигора ; Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 272 с.

У монографії висвітлено сучасний стан видавничої діяльності в Україні, шляхи інноваційного поступу галузі. Детально розглянуто досвід стартап-індустрії, інновацій у проектуванні та художньому оформленні книги, впровадження нових напрямів видавничої діяльності та розвитку галузей, що завжди матимуть попит і будуть прибутковими. Досліджено тенденції та перспективи розвитку видавничої діяльності в аспекті фахових вимог до майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування. Для дослідників видавничої справи, соціальних комунікацій, видавців і редакторів, а також усіх, хто цікавиться перспективами розвитку видавничої діяльності в Україні.

 

Іващенко Вікторія Людвігівна, професор кафедри видавничої справи

slovyanoznavstvoЗавершено роботу над міжнародною колективною монографією Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століт / Наук. ред. В.Л. Іващенко. – К. : Видавництво «Жнець», 2018. – 652 с. (затверджено до друку на вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка Протоколом № 4 від 26.04.2018) над якою працював колектив авторів із 11 країн. Монографію присвячено 60-річчю діяльності Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Дослідження розкриває цілісну картину розвитку сучасного славістичного термінознавства й слов’янсько-неслов’янського співробітництва в галузі термінології, узагальнюючи досвід наукових пошуків в Україні, Польщі, Сербії, Хорватії, Білорусі, Росії, Словаччині, Чехії, Словенії, Литви, КНР. В монографії увагу акцентовано на теоретичних досягненнях термінознавчих шкіл, загальній проблематиці термінологічних праць, проблемах стандартизації термінології, теорії і практиці укладання галузевих словників, особливостях розбудови комп’ютерної термінографії та створення термінологічних баз даних із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у різних слов’янських країнах. Колективна праця об’єднує творчий потенціал представників слов’янських і неслов’янських культур навколо спільної ідеї розвитку національних термінологій і термінознавчо-терміногафічних традицій на тлі глобалізаційних процесів. Це одне з перших монографічних досліджень, написане різними слов’янськими мовами. Праця складається з чотирьох частин: І. Теорія, історія і практика термінознавства в національних традиціях слов’янських культур (автори: Вікторія Іващенко, Ірина Кочан – Україна; Ivana Bozděchová, Rostislav Kocourek – Česká republika; Владимир Лейчик, Сергей Шелов, Елена Голованова, Сергей Гринев – Россия; Milica Mihaljević, Lana Hudeček – Republika Hrvatska; Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin – Slovenija; Владан Јовановић – Србија; Кацярына Любецкая – Беларусь). ІІ. Термінографія слов’янських країн (автори: Wanda Zmarzer, Jurij Lukszyn – Polska; Зоя Комарова, Юрій Марчук – Росcия; Вячаслаў Шчэрбін – Беларусь; Ружица Левушкина, Владан Јовановић – Србија; Володимир Дубічинський – Україна). ІІІ. Стандартизація термінології і комп’ютеризація термінологічної роботи в слов’янських країнах (автори: Ewa Wolnicz-Pawłowska, Mariusz Górnicz – Polska; Александр Зубов – Беларусь; Maja Bratanić, Ana Ostroški Anić, Ivana Brač, Kristian Lewis – Republika Hrvatska; Mojca Žagar Karer – Slovenija; Jana Levická – Slovenská republika). IV. Термінографія в неслов’янських країнах. Термінологічне співробітництво (автори: Albina Auksoriūtė, Palmira Zemlevičiūtė – Lietuva; Alicja Sztuk – Polska; Е Цисун – КНР).

______________________________

Кафедра є організатором щорічного круглого столу з видавцями-практиками з питань підготовки фахівців з видавничої справи та редагування. У 2019 році він відбудеться у березні.

На кафедрі відбувається підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Студенти спеціальності неодноразово ставали переможцями різноманітних наукових і творчих конкурсів. Під науковим керівництвом завідуючої кафедрою Масімової Лариси Гагіківни 2016 року на Конкурсі студентських наукових робіт з «Видавничої справи та редагування», що проходив в Українській академії друкарства (м. Львів), дипломом ІІ ступеня була нагороджена студентка ІV курсу Захарчук Олеся за роботу «Специфіка редакторської підготовки перекладних науково-популярних видань», а нещодавно за участь у відкритому конкурсі студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія» дипломом ІІІ ступеня нагороджена Кухтєй Марія за розвідку «Українська мелодрама на сучасному видавничому ринку».

Під науковим керівництвом Вернигори Ніни Миколаївни 2018 року на Всеукраїнській студентській олімпіаді з видавничої справи та редагування студентка IV курсу Анастасія Володимирівна Литвин здобула 1 місце.

2018 року студентка кафедри Єлизавета Садурська отримала іменну стипендію Бориса Грінченка.

Студенти кафедри активно публікують свої доробки у наукових журналах. У 2018 році у періодичних наукових виданнях Університету було 10 публікацій студентів кафедри.

2018 року студенти ІІІ курсу презентували відеопідручник «Літературне редагування». Він став результатом проектної роботи студентів-видавців та викладача кафедри видавничої справи Вернигори Ніни Миколаївни.

 ______________________________

 

План наукової роботи

кафедри видавничої справи

2018-2019 н. р.

 

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ

Тема«Видавнича діяльність в умовах розвитку нових технологій»

2018-2022

Л. Г. Масімова, Н. М. Вернигора

Заходи, спрямовані на реалізацію наукової теми:

  • Підготовка до друку низки навчальних посібників (з урахуванням новітніх аспектів виробничих та освітніх процесів)
  • Друк колективного монографічного видання за темою дослідження

2018-2019

Н. М. Вернигора

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ

Підготовка до друку колективного монографічного видання «Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій»

2018-2019

Н. М. Вернигора

ІІІ. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.)

Участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи»

2019

Л. Г. Масімова, Т. В. Полковенко

Участь в організації Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів»

2019

Л. Г. Масімова, Т. В. Полковенко

ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

4.1.Студентська наукова робота

Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

2018-2019

Л. Г. Масімова

Підготовка до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з видавничої справи та редагування

2018-2019

Н. М. Вернигора

4.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Провадження діяльності наукового гуртка кафедри видавничої справи «Креативна наука»

2019

Л. Г. Масімова

VI. НАУКОВІ ВИДАННЯ

Наповнення сайту наукового видання «Інтегровані комунікації = Integrated communications»

2018-2019

Н. М. Вернигора

Друк колективного монографічного видання «Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій»

2018-2019

Н. М. Вернигора

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ КИЄВА

Проведення круглого столу з видавцями-практиками з питань підготовки фахівців з видавничої справи та редагування

Березень 2019 р.

Л. Г. Масімова, О. А. Осмоловська, Т. С. Єжижанська

 

Інститут у соціальних мережах