Наукова робота

infographika nauk rzg 2019

 

 

 

Основні напрями наукової роботи кафедри реклами та зв’язків з громадськістю 


Науково-дослідницька діяльність у рамках наукової теми Інституту журналістики, а також інших напрямів наукової активності співробітників, — докладніше див. за посиланням Наукові дослідження 

 

Написання наукових статей, монографій

 

У 2017 р. видано одноосібну монографію О. В. Курбана «Інформаційні війни у соціальних он-лайн мережах». У 2018 р. — монографію М. Г. Санакуєва (у співавторстві) «Information culture and «interpassive disease» of e-society: state and digital challenges. Development trends in pedagogical sciences: the experience of countries of eastern Europe and prospects of Ukraine». Загалом, у 2017–2018 рр. видано понад 20 наукових публікацій співробітників кафедри. 

Організація наукових і науково-практичних заходів (конференцій, семінарів круглих столів тощо) і участь у них

 

У період 2017–2019 рр. кафедра стала співорганізатором Другої міжнародної науково-практичній конференції «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі», яка відбулася 16 листопада 2017 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка, а також двох щорічних Міжнародних форумів фахівців із інформаційної безпеки «Глобальні інформаційні загрози: актуальні тренди» (9 грудня 2017 р. та 8 грудня 2018 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка). Значна частина співробітників кафедри взяла також участь у вищенаведених заходах як доповідачі та учасники дискусій. Крім того, кожний зі співробітників кафедри протягом 2017–2019 рр. взяв участь щонайменше в одному науковому або науково-практичному заході. Наприклад, двоє співробітників узяли участь у двох науково- практичних семінарах «Професійна підготовка фахівців медіа-сфери в поліфункціональному освітньому середовищі» (30 жовтня і 18 грудня 2018 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка).

 

Участь співробітників кафедри у роботі вчених рад, редакційних колегій наукових періодичних видань

 

У 2017–2019 рр. викладачі кафедри перебували у складі:

  • вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка (Г. В. Горбенко, Л. М  Новохатько),
  • вченої ради Інституту журналістики (Г.В. Горбенко  (голова ради), Л. М. Новохатько, Т. Ю. Бєлофастова, І. Ю. Афанасьєв);
  • редакційної колегії наукового періодичного видання «Інтегровані комунікації» (Л. М. Новохатько (голова редколегії), Т. Ю. Бєлофастова, О. П. Гусак, С. М. Вернигора);
  • спеціалізованої ради К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв, 27.00.06 — соціальні комунікації, наказ МОН від 16.07.2018 р. № 775 (О. В. Курбан)

 

Крім того, деякі співробітники кафедри здійснювали рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, опонування дисертаційних досліджень. 

 

Науково-практична, науково-дослідницька робота студентів 

 

До пошуково-дослідницької, творчої роботи студенти залучалися, починаючи з молодших курсів, — через виконання індивідуальних та групових творчих завдань, написання курсових робіт, а також участь у гуртках. Освітній процес магістрів ще більше, майже повністю, побудований на веденні досліджень. Завдяки зміні співвідношення аудиторних занять і самостійної роботи студентів на користь останньої, студенти мають можливість набувати і удосконалювати навички дослідницької роботи, які повинні продемонструвати у процесі підготовки та захисту магістерського проекту. Викладачі кафедри розробили й впровадили новий для університету підхід до виконання магістерських робіт, а саме: створення стартапу, з акцентом на використання рекламної та/або PR-діяльності. Розроблено відповідні методичні рекомендації з виконання й захисту стартап-проектів. Проблематика курсових, дипломних робіт у значній мірі враховує ті наукові завдання, які стоять перед Інститутом журналістики, і, водночас, перед студентами в період їхньої адаптації до ринкових умов. 

 

У 2017–2019рр. Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю організовувала для студентів спеціальності 061 «Журналістика» наукові заходи: студентські конференції, засідання круглих столів, зустрічі з відомими вченими й практиками. Наприклад, у рамках «Фестивалю науки» в Університеті Грінченка в 2017 р., доцент І. Ю. Афанасьєв  і студентка 3-го курсу освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» Вікторія Коваль  провели семінар «Від брендингу особистості до брендингу міста», для кількох десятків студентів-слухачів.

 

Багаторазово проводилися засідання студентського наукового гуртка «Інтерактив», створеного кафедрою. Керівник гуртка — І.Ю.Афанасьєв; заступник керівника — В. О. Шиян. Староста гуртка — Яна Чепурнова. Основними завданнями студентського наукового гуртка «Інтерактив» є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю;
  • підтримка наукових інтересів студентів Київського університету імені Бориса Грінченка у відповідних галузях соціальних комунікацій;
  • сприяння розвитку творчого потенціалу студентів, опануванню методів і прийомів наукових досліджень студентами Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • організація та проведення студентських семінарів, круглих столів, конференцій, конкурсів з питань реклами та зв’язків з громадськістю;
  • сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді Інституту журналістики та інших структурних підрозділів Київського університету імені Бориса Грінченка до наукової діяльності.

 

Загалом, протягом 2017–2018 рр. у діяльності гуртка «Інтерактив» взяли участь понад 30 студентів. Студенти освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» Інституту журналістики часто перемагають у різноманітних наукових конкурсах. Студентка 3 курсу Анастасія Щерба отримала диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань «Журналістика» в 2018 р. в м. Київ (керівник — О. П .Гусак). Студентки 4-го курсу взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Журналістика» («Реклама і зв’язки з громадськістю») у 2018 році м. Дніпро. Зокрема, робота Вікторії Коваль відзначена в номінації «Оригінальна авторська позиція», а Ірини Ситник— у номінації «Яскраві мовно-стилістичні засоби». Щороку виходили друком наукові статті студентів кафедри, відбувалися їхні наукові доповіді на конференціях. Наприклад, студентка 6-го курсу Олена Лінкова (Воюта) виступила з доповіддю «Медіаграмотність як інструмент протидії маніпуляціям ЗМІ» на Другій міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі», яка відбулася 16 листопада 2017 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

 

rzg 01  rzg 02

 

У 2017 р. у науковому журналі «Інтегровані комунікації» вийшла друком стаття студентки 4-го курсу Вікторії Коваль, присвячена брендингу Києва.
У 2018 р. в науковому фаховому періодичному виданні «Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково--методичний журнал» вийшла (у співавторстві з викладачем кафедри Г. В. Горбенко) стаття студентки 4-го курсу Інституту журналістики з освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» Карини Борзаківської   (з 2018 р. — студентка 5-го курсу магістерської програми за цією ж освітньо-професійною програмою в Інституті журналістики).

 

 

Науково-практичне співробітництво з іншими закладами, установами, організаціями

 

IMG 1545

Кафедра вела науково-практичну співпрацю з Інститутом журналістики й Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерством інформаційної політики України, Всеукраїнською рекламною коаліцією, низкою інших відомих закладів, установ, організацій.  Співробітники кафедри активно налагоджували особисті контакти зі своїми іноземним колегами, готуючи сприятливий ґрунт для розвитку міжнародних науково-дослідницьких проектів. Наприклад, І.Ю. Афанасьєв у 2018 р. взяв участь у чотирьох 5-денних міжнародних семінарах з актуальних проблем медіа, освіти, громадянської просвіти, міжнародної безпеки та низки інших питань; семінари проводилися у Великій Британії, Іспанії, Греції та Німеччині, у тому числі в Оксфордському університеті. Загалом, ці семінари зібрали сотні відомих експертів з різних галузей знань, у тому числі багато науковців, освітян; доповідачі й слухачі представляли понад 15 країн. Крім того, І.Ю.Афанасьєв відвідав у Шотландії Стерлінзький університет, де ознайомився з унікальним документами особистого архіву одного з «батьків-засновників» пострадянського PR, Сема Блека.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут у соціальних мережах