Наукові дослідження

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ В НАУКОВІЙ ТЕМІ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ:

«МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В НАУКОВОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСАХ»

(грудень 2019 – грудень 2024)

(керівники: Горбенко Г.В., Іващенко В.Л.)

Напрям  «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДІАЗНАВЧОГО ОСВІТНЬОГО ДИСКУРСУ»

Учасники дослідження від кафедри: Гондюл О., Досенко А.

Проміжні результати: 

- зібрано й систематизовано матеріал про впровадження Media Studies Faculty, Media Studies Department, Media Studies Courses, BA in Media Studies, MA in Media Studies, PhD in Media Study, Media Research Lab у закордонні ЗВО, зокрема:  Великої Британії, США, Канади, Нідерландів, Ірландії, Данії, Іспанії, Німеччини, Фінляндії, Австрії, Австралії, Кореї, Швеції; зібрано матеріал про міжнародні періодичні видання з Media Studies; 

- розпочато співпрацю із закордонними вишами щодо організації та проведення гостьових лекцій, зокрема з: Silesian University of Technology (Gliwice, Poland), University of Wroclaw, Institute of Political Science, Department of Social Communication and Journalism, Doctoral School of Political and Administrative Sciences (Poland), RISEBA (Riga, Latvia).

 

Напрям «E-СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ МЕДІАЗНАВСТВА: ДЕФІНІТИВНА БАЗА ДАНИХ» 

Учасники дослідження від кафедри: Ангелова М. (разом зі студентами), Гондюл О., Гандзюк В., Журавська О., Росінська О., Лісневська А., Одаренко О., Фруктова Я.

Проміжні результати: 

- розроблено шаблон візуалізації термінологічних одиниць у е-словнику, на цій основі створено відеоролик для візуалізації одного з термінів як зразок (на прикладі терміна телебачення)

 

Напрям «ПРОФЕСІЙНА ТА НЕФОРМАЛЬНА МЕДІАОСВІТА: ДОСЯГНЕННЯ ЄС І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНІ В ПРОЄКЦІЇ НА ДОСВІД ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ ГРІНЧЕНКА»

Учасники дослідження від кафедри: Гондюл О., Лісневська А., Фруктова Я., 

Проміжні результати:

- опрацьовано 10 нормативно-правових документів ЄС з питань медіаосвіти громадян та «Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні» щодо формування у дітей та молоді медіаобізнаності, медіаграмотності й медіакомпетентності відповідно до вікових та індивідуальних особливостей; узагальнено досвід впровадження медіаосвіти в шкільну та позашкільну освіту, професійну підготовку педагогів у країнах Північної (зокрема Швеція, Фінляндія, Велика Британія, країни Балтії), Західної (Австрія, Німеччина, Франція), Центральної (Польща), Південно-Східної (Болгарія) Європи;

- підготовлено й проведено Форум із медіакомпетентності для вчителів та психологів закладів загальної середньої освіти міста Києва (16.11.2019); опитано 100 учасників Форуму щодо професійних інтересів, узагальнено результати та визначено затребувані дисципліни медіазнавчого циклу; триває розроблення анкети для педагогів та соціологічне опитування [за результатами Форуму] та анкетування педагогів (44 педагоги), проходять анкетування 386 осіб 3-х вікових категорій з усієї України;

- розроблено модулі та впроваджено сертифікатну програму «Медіакомпетентність» (базовий рівень, пілотний проєкт) за 4-ма тематичними блоками: «Медіабезпека», «Медіапсихологія», «Медіавиробництво», «Медіатехнології»; оновлено програми тренінгів «Медіакомпетентність», «Брендинг освітньої установи»;

- розроблено нову дистанційну програму для слухачів Медіашколи (2020), триває її апробація; проаналізовано покроковий план популяризації освітнього проєкту «Медіашкола Університету Грінченка» за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та оцінено ефективність його промоції за допомогою вебаналітики та опитування; проведено конкурентний аудит українських шкіл-лідерів із медіаграмотності, за допомогою системно-аналітичного методу проаналізовано цільову аудиторію для нового кейса проєкту «Медіашкола Університету Грінченка»: школяр, студент, вчитель, бізнесмен;

- вийшли друком 1 розділ монографії та 2 статті у фахових виданнях: Горбенко Г.В., Фруктова Я.С  «Професійна медіаосвіта педагогів провідних країн Європи: історія та сьогодення», Неперервна професійна підготовка фахівців в умовах формування спільного європейського освітнього простору, Черкаси.(2020); 

 

Напрям «ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТА МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ»

Учасники дослідження від кафедри: Росінська O., Журавська O.

Проміжні результати: 

- теоретично обґрунтовано необхідність упровадження освітніх програм та навчальних дисциплін, зорієнтованих на розвиток цифрової та медіакомпетентностей у здобувачів освітніх рівнів бакалавра та магістра: розроблено процедуру анкетування, сформульовано питання; проведено анкетування студентів бакалаврату та магістратури (загальна кількість опитаних – 470 осіб ) в структурних підрозділах Київського університету імені Бориса Грінченка (Інституті журналістики, Інституті філології, Педагогічному інституті та в інших структурних підрозділах) з метою вивчення впливу цифрової культури та цифрових медіа на навчальний процес і фахове становлення студентів різних спеціальностей; оброблено дані з використанням методів статистичного аналізу, синтезу, узагальнення та інших; результати дослідження описано в науковій статті, підготовлено колективну публікацію у закордонному виданні;

- проведено та описано результати асоціативного експерименту сприйняття концептів «інформаційна культура» та «інформаційна безпека» студентами Інституту журналістики: досліджено асоціативні поля концептів; проведено експеримент із магістрами 5 і 6 курсів (взяли участь 100 осіб, віком від до 20-22 (96 %) до 35-45 (4 %) років, серед них – чоловіків - 15, жінок – 85), які навчаються за освітніми програмами «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Журналістика», «Медіакомунікації», «Реклама і зв’язки з громадськістю» методом письмового опитування (травень – червень 2018 р.); узагальнено результати експерименту;

- вийшли друком статті: Росінська О. Асоціативне поле концепту «інформаційна безпека» у дискурсі медіа-психологічної освіти студентів-журналістів. Communications and Communicative Technologies. 2020.  № 20, 73–79.; 

Напрям дослідження «ПЛАТФОРМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»

Учасники дослідження: Досенко А., Погребняк І. 

Результати дослідження: теоретично опрацьовано наукові підходи й термінологічний апарат до визначення нової платформи комунікативної взаємодії; проаналізовано різні види соціальних медіа / соціальних мереж та їхні відмінності від комунікативних платформ; проведено соціологічне опитування 457 респондентів: українських студентів Університету Грінченка (350) та польських студентів Сілезького університету (107) з метою окреслення феномена комунікативної платформи; результати узагальнено та описано в науковій статті;

вийшла друком 1 стаття: Dosenko, А., Luksel, G., Synowiec, A., Pohrebniak, І. & Shevchenko, V. (2020), "Communication platforms: New positions and appointment", International journal of management (IJM), Volume 11, Issue 3 (Scopus).

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ:

«ЖУРНАЛІСТИКА РІШЕНЬ В УКРАЇНІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Керівник Гандзюк В.О.

Учасники дослідження: Гандзюк В., Гондюл О., Куцай Т., Лісневська А., Одаренко О., Пастушина В., Фруктова Я., Хамедова О.

Обґрунтування дослідження: 

 • Сталий розвиток - це розвиток, який відповідає потребам сьогодення без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Суть цієї форми розвитку полягає в стабільному взаємозв'язку між людською діяльністю та світом природи. Однак одна з проблем, з якою стикаються експерти в цьому напрямку, полягає в тому, що мета сталого розвитку до кінця не сформована і її основні концепції досі обговорюються. Відповідно, дана тема вимагає більших наукових та практичних досліджень. 
 • Роль Цілей полягає в тому, що кожен може зробити свій внесок, і кожен внесок, малий чи великий, вплине на наш світ.  Нині розпочалась декада 2020, яка спрямована на досягнення усіх показників по Цілях сталого розвитку за наступні 10 років відповідно до Порядку денного зі сталого розвитку. 
 • Аналіз усіх аспектів сталого розвитку дозволяє впровадити мультидисциплінарність, адже усі аспекти є інтегрованими і потребують дослідження не лише як окремі частини, а і комплексно у взаємозв’язках одні з одними. 
 • Реалізація Цілей в медійному аспекті – це журналістика рішень. 
 • Дослідження теми підвищує відповідальність та імідж Інституту журналістики та всього Університету. 

jurnalistyka rishen

(Натисніть, щоб переглянути презентацію)

Роль освітніх закладів у досягненні Цілей сталого розвитку. 

 • Цілі сталого розвитку мають бути вбудованими у навчальні програми міждисциплінарним та цілісним способом, поширювати цінності та принципи, які лежать в основі сталого розвитку, сприяти критичному мисленню, вирішенню проблем та дії, які розвивають впевненість у вирішенні завдань сталого розвитку.
 • Мета Цілей сталого розвитку в освіті - інтегрувати принципи, цінності та практики сталого розвитку у всі аспекти освіти та навчання. Це спрямовано на заохочення змін у поведінці, які створять більш стале майбутнє. 
 • Деякі заклади освіти вже стають навчальними лабораторіями для сталого розвитку, де молоді студенти готуються адаптуватися та допомагати пом'якшити наслідки зміни клімату, досліджують сталий розвиток та реалізують реальні проекти, що сприяють їх досягненню. 

 

Роль медіа у досягненні та просуванні сталого розвитку: 

 • ЗМІ відіграють важливу роль у підвищенні обізнаності про Цілі сталого розвитку. 85 медіа-організацій з усього світу, уже приєдналися до медіа-договору SDG (SDG Media Compact), що прагне надихнути медіа та розважальні компанії у всьому світі використовувати свої ресурси та творчий талант для просування Цілей сталого розвитку. 
 • Ще одна ключова роль, яку можуть зіграти засоби масової інформації, - це сприяти формуванню зв’язків між експертами, громадянським суспільством, освітніми закладами та читачами. 
 • Журналістика рішень може надати важливий внесок у досягнення Цілей сталого розвитку. Успіх таких журналістів частково пояснюється тим, що вони доводять увагу громадськості до інформації, що стосується соціальних дискусій, і не проблем, а пропозицій рішень. 
 • Сучасна медіа сфера є системою і з метою забезпечення її стійкості необхідні дослідження, як факторів стабільності, так і внутрішніх чинників дестабілізації. У зв'язку з цим і медіа культура, і медіа психологія, і медіа безпека тощо можуть бути розглянуті як елементи глобальної медіасистеми.

Проміжні результати (станом на грудень 2020 року):

 • проаналізовано нормативно-правові документи, стратегії, політики щодо сталого розвитку (Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року, Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» тощо);
 • створено анкету для студентів-журналістів з метою виявлення їхнього бачення сучасних глобальних проблем, які є репрезентацією Цілей сталого розвитку; триває анкетування студентів-журналістів 1-5 курсу закладів вищої освіти України. Результати анкетування будуть висвітлені у статті у Scopus, яка на етапі підготовки і написання. 
 • написано дві статті по темі до видання ІЖ "Інтегровані комунікації". Авторка - викладач кафедри журналістики та нових медіа Гондюл О.Д.:
 • Соціальна відповідальність медіа як ефективний результат «журналістики рішень»
 • Компанії з найкращою репутацією в світі: соціальна відповідальність як ключовий аспект в комунікації зі стейкхолдерами
 • заохочуються студенти до створення бакалаврських проєктів в контексті напряму дослідження. Один з таких вже був успішно захищений у червні 2020 року студенткою спеціальності "Журналістика" Довгалюк Яною – «Соціальний проєкт «3Р: people, pets, planet» як ефективний інструмент журналістики рішень». Зокрема, в рамках проєкту була створення статтю на тему безпритульних тварин у форматі журналістики рішень, а також у роботі показано зв'язок теми та проблеми з Цілями сталого розвитку, та надано рекомендації молодим журналістам щодо якісного висвітлення цієї тематики у форматі журналістики рішень. 
 • триває написання історій-роздумів, історій-прикладів для вебресурсу СловОпис на тему екологічної грамотності, саморозвитку, здорового способу життя, важливості боротьби зі зміною клімату тощо (історії пишуть студенти-магістранти у межах навчальної дисципліни «Журналістські студії (технології медіа виробництва)» та студенти-практиканти в межах проходження виробничої практики на базі проекту «СловОпис»).
 • подано кейс від Інституту журналістики – "Журналістика рішень в Україні для сталого розвитку" на ХХІ Конкурс кейсів з корпоративної соціальної відповідальності, мета якого - популяризувати КСВ практики українських інституцій та нагородити кращі з них за сталий внесок у розвиток суспільства, що організовує Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" (листопад – грудень 2020). Кейс отримав перемогу у номінації "Найкращий внесок у Ціль сталого розвитку №9 "Промисловість, інновації та інфраструктура". Вперше в Конкурсі, де бере участь бізнес переважно, у номінації отримав перемогу освітній заклад, завдяки високій оцінці міжнародного журі та самих представників компаній. Кейс містить перші результати за рік реалізації дослідницької теми кафедри журналістики та нових медіа. 
 • участь у заході для освітніх інституцій та бізнес-хабів «Sustainabality Crash Course» (березень 2020). Участь взяла викладачка Гондюл О.Д., яка не лише прослухала лекції від українських та нідерландських експертів, а і поділилась думками щодо ролі освітніх інституцій у досягненні Цілей сталого розвитку, зокрема Інституту журналістики. 
 • запущено марафон публікацій в соціальних мережах для студентів 1 курсу спеціальностей "Журналістика" та "Міжнародна журналістика". Під хештегом #змінююсвітщодня студенти писали про важливість і значення глобальних проблем, необхідність їх подолання. Таким чином, це був своєрідний марафон меседжів, які студенти хотіли донести світу, аби звернути увагу на ті чи інші виклики сьогодення. І завдяки цим публікаціям (більше 70 шт.), було охоплено більш як 4000 осіб, що їх переглянули.
 • продовжується реалізація проєкту для соціальних мереж кафедри журналістики та нових медіа "Media Word in Idea World". Кожного місяця обирається Слово місяця #MediaWordInIdeaWorld, яке описувало ключові тенденції чи виклики поточного місяця, висвітлення цих викликів у медіа, з метою – ділитись інформацією про глобальні та локальні проблеми та рішення. Після обрання слова, слово аналізується і далі досліджується, як воно пов’язане з Цілями сталого розвитку – на які Цілі впливає, з якими взаємодіє, в чому допомагає досягненню (з березня 2020 року визначено 6 слів місяця). Слова щомісяця пропонують як студенти, так і викладачі. 
 • планується запуск у 2021 році Дискусійного клубу для студентів-журналістів про глобальні проблеми і їх рішення (бажаючі студенти уже реєструються в Клуб). Результатом діяльності клубу будуть регулярні дискусії, публікації у форматі журналістики рішень, які потенційно будуть розміщені на шпальтах університетського видання «Грінченко-Інформ».
 • імплементовано тему «Журналістика рішень в Україні для сталого розвитку» у викладання дисциплін для студентів спеціальностей «Журналістика» та «Міжнародна журналістика». Нова дисципліна за вибором «Гейміфікація ЗМІ», за якою навчатимуться студенти у 2021/2022 навчальному році буде базуватись на Цілях сталого розвитку: студенти створюватимуть новинні ігри, які акцентуватимуть увагу гравців на розумінні та розв’язанні глобальних проблем людства.
 

Інститут у соціальних мережах