Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут журналістики шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Наукова робота

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри

З 2019 р. кафедрою розробляється нова тема наукових розвідок, спрямована на вирішення комплексу питань, пов’язаних із вивченням сучасного медіазнавства як складової підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах трансформації змісту спеціальності в межах наукової теми Інституту журналістики «Медіазнавчі студії в освітньому та науковому дискурсах»
(грудень 2019 – грудень 2024).

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

 • проведення наукових досліджень (зокрема грантові заявки: поданівиграні);
 • залучення до наукової роботи обдарованих і талановитих студентів;
 • проведення наукових заходів;
 • участь у роботі наукових товариств, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Основні результати наукової роботи кафедри бібліотекознавства та інформології у 2021 р.

 • 1 жовтня 2021 р. проведено VІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті: європейський вектор».
 • 23 квітня 2021 р. проведено круглий стіл «Медіапросьюмеризм як явище інформаційного суспільства».
 • Публікації викладачів у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого переліку МОН України, закордонних виданнях – 5, інших виданнях – 14.
 • Публікації викладачів у Scopus, WoS – 2 (проіндексовано – 2, у т. ч. за 2020 – 1).
 • Участь викладачів у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах тощо – 23.
 • Написання відгуків на автореферати – 2.
 • Керівництво науковою роботою студентів, в т. ч. в межах діяльності студентського наукового гуртка «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій»; забезпечили їх участь та 34 публікації, в т. ч. у VІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті: європейський вектор» – 26;
 • ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи» – 4;
 • І Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих учених та практиків «Креативні індустрії: сучасні тренди» – 1;
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної науки та освіти» – 1;
 • XXIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» – 1;
 • наукових виданнях – 1.

2020 р.

 • 30 жовтня 2020 р. проведено VІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті: європейський вектор».
 • 13–14 листопада 2020 р. участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференціі «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» на базі Інституту журналістики, у т.ч. у роботі Секції 4 «Бібліотечно-інформаційні установи та нові медіа: європейський досвід в українських реаліях».
 • Участь у міжкафедральному (загальноінститутському) науково-практичному семінарі «Сучасне медіазнавство: теорія і практика» (лютий, квітень 2020 р.).
 • 19 травня 2020 р. проведено круглий стіл «Нові форми діяльності інформаційно-бібліотечних установ в умовах дистанційної роботи».
 • Публікації викладачів у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого переліку МОН України – 8, інших виданнях – 15.
 • Публікації викладачів у Scopus, WoS – 2 (на індексуванні).
 • Виступи на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах тощо, в т. ч. публікації – 9.
 • Участь в опонуванні дисертацій – 4.
 • Написання відгуків на автореферати – 1.
 • Керівництво науковою роботою студентів, в т. ч. в межах діяльності студентського наукового гуртка «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій»; забезпечили їх участь та 28 публікацій, в т. ч. у VІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті: європейський вектор» – 21;
 • ІІ науково-практичній конференції «Синтез мистецької науки, освіти та творчості в Україні та глобальному культурному просторі» – 1;
 • Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку» – 1;
 • Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020» – 1;
 • XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Social function of science, teaching and learning» – 1;
 • фахових наукових виданнях – 2;
 • наукових виданнях – 1.

2019 р.

 • 27 вересня 2019 р. проведено V Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті». 
 • Публікації викладачів у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого переліку МОН України – 4.
 • Виступи на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах тощо, в т. ч. публікації – 8. 
 • Участь в опонуванні дисертацій – 5.
 • Написання відгуків на автореферати – 7.
 • Керівництво науковою роботою студентів, в т. ч. в межах діяльності студентського наукового гуртка «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій»; забезпечили їхню участь та 30 публікацій, в т. ч. у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» – 26; ХІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» – 4; конкурсі наукових статей серед студентів та аспірантів ЗВО України «Мистецтво жити разом: із спільними цінностями до глобального миру» – 1.

З метою посилення науково-методичної та науково-організаційної діяльності, кафедра співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією, Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів, міжнародним культурним центрам Гете-інститут, провідними бібліотеками міста Києва, Американською бібліотекою Києво-Могилянської Академії, підтримує зв’язки з профільними кафедрами КНУКІМ, ЛНУ, НАКККІМ, ХДАК. До наукової роботи кафедри долучається Наукове товариство Інституту журналістики, яке у 2017 р. очолювала Цюра М. А., студентка групи ІБАCм-1-16-2.0д. Студенти цілеспрямовано залучаються до розробки наукових тем кафедри, за проблематикою яких готують курсові роботи, наукові статті, доповіді, повідомлення та беруть активну участь у конференціях. Працює студентський науковий гурток «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій» (керівник – В. Є. Сошинська).

Основними завданнями гуртка є:

 • формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових і науково-практичних завдань, навичок дослідницької роботи та праці у наукових колективах;
 • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи;
 • підготовка із числа найбільш здатних, активних і успішних студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для розв’язування актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу;
 • проведення профорієнтаційної діяльності шляхом залучення шкільної молоді до наукової творчої роботи.

Кафедрою було організовано студентські конференції:

Кафедра була співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія та практика економіко-правових, соціально-психологічних та соціально-комунікативних проблем» (БІЕУ, 19 квітня 2016 р.), ІІІ-VІІ студентської інтернет-конференції «Інформація. Наука. Бібліотека. Весна» (Львів-Вроцлав-Харків-Київ, квітень 2017 р., 2018 р., травень 2019-2021 рр.)

Студенти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» беруть активну участь у наукових конференціях, які проводяться в інших навчальних закладах, зокрема, Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2014–2019 рр.).

Студенти неодноразово ставали переможцями різноманітних наукових і творчих конкурсів:

 • 14 квітня 2021 року, студентка 4 курсу, Зуєва Мирослава у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся на базі Державного університету «Одеська політехніка», за роботу «Розширення медіапростору університетських бібліотек в період пандемії Covid-19» (наук. керівник – Поліщук Т.І.) нагороджена дипломом ІІ ступеня.
 • 8 квітня 2020 року, студентка 4 курсу, Кравчук Олександра у  ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся на базі Одеського національного політехнічного університету, за роботу «Сучасні медіа-практики в роботі бібліотек для дітей та юнацтва» (наук. керівник – Поліщук Т.І.) нагороджена дипломом І ступеня.
 • 27 березня 2019 року, студентка 4 курсу, Боярин Анастасія у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся на базі Одеського національного політехнічного університету, за роботу «Медіа-середовище  сучасної бібліотеки: взаємодія з новими медіа та традиційними ЗМІ» (наук. керівник – Поліщук Т.І.) нагороджена дипломом І ступеня.
 • 27 березня 2019 року, студентки 4 курсу, Терлецька Олеся та Щиглинська Мирослава  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся на базі Одеського національного політехнічного університету, за роботу «Медицина України у дзеркалі бібліометрії» (наук. керівник – Григоревська О. В.) нагороджені дипломом ІІІ ступеня.
 • 29 березня 2018 р. Литвинова Анастасія у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся на базі Одеського національного політехнічного університету, за роботу «Медіатека у світових та українських реаліях» (наук. керівник – Григоревська О. В.) нагороджена дипломом ІІІ ступеня. 
 • 23 березня 2017 р. Цюра Маргарита у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, за роботу «Бібліотерапія як засіб соціально-психологічної адаптації дітей та підлітків в новітніх умовах» (наук. керівник – Григоревська О. В.) нагороджена дипломом ІІ ступеня.
 • Студентка 5 курсу Цюра Маргарита взяла участь у П’ятому Всеукраїнському студентському фестивалі виставкових технологій «ЕКСПО-ЗІРКА», м. Київ, 12 листопада 2015 р., який пройшов у рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра», де її наукова робота на тему «Виставкова діяльність суб’єктів книжкового ринку: зарубіжний досвід» (наук. керівник Прокопенко Л. С.) отримала 3 місце у номінації «Виставковий маркетинг».
 • Студентка 2 курсу Терлецька Олеся стала одним із п’яти переможців міжнародного конкурсу «Мистецтво жити разом: діалог культур та особистостей», котрий проходив у період з травня по червень 2016 року, де студентка представила роботу на тему: «Мистецтво жити разом: на шляху до розбудови полікультурних бібліотек». Конкурс організований Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, а також Українсько-турецьким культурним центром «Сяйво».
 • Терлецька О. отримувала іменну стипендію Бориса Грінченка за високий рейтинг навчальних досягнень, активну участь у НДР та громадському житті Університету. 

У межах співпраці з Українською бібліотечною асоціацією студенти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» під керівництвом викладачів публікують матеріали на офіційному сайті асоціації.

Для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на кафедрі активно проводяться наукові заходи: студентські конференції, засідання круглих столів, зустрічі з відомими вченими тощо.

Інститут у соціальних мережах